MENU

#InformeLesbos; La “zona zero” del dret d’asil.

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha publicat avui l’informe “Lesbos, ‘zona zero’ del dret d’asil”, després d’una missió de l’organització a aquesta illa, així com a Atenes i Turquia.

Refugiados-llegados-a-Lesbos

Els següents punts resumeixen la situació d’indefensió i desprotecció que viuen milers de persones migrants i refugiades, així com les vulneracions al dret d’asil que s’estan produint en l’illa a causa de l’aplicació de les polítiques acordades per la Unió Europea.

1.-Davant la falta de vies legals i segures per a arribar a Europa Les persones que cerquen refugi a Europa paguen a les màfies entorn de 2.000 € pel trajecte entre Ayvalik (Turquia) i l’illa grega de Lesbos. Els jupetins salvavides es consideren un ‘extra’ i per tant tenen un preu aparte. Mentre que el ferri oficial que fa aqueix mateix trajecte costa 5€.

2.-Les arribades al nord de la illa eren les més freqüents ja que és el recorregut més curt, uns 9 km des de la costa turca. Per a evitar els dispositius de vigilància de Frontex que bloquegen aquesta ruta, actualment la majoria d’entrades es produeixen pel sud-est de la illa. Es tracta d’un recorregut d’uns 21 km i per tant molt més perillós.

3.-Les persones que arriben a Lesbos són rebuts per grups de voluntaris, els qui organitzen un xicotet campament provisional, amb mantes per a l’atenció d’emergència dels nouvinguts i se’ls ofereix un xicotet avituallamiento. És freqüent que apareguen quadres d’hipotèrmia a causa de les baixes temperatures del trajecte, atacs epilèptics, i altres quadres clínics.

4.-La EASO (European Asylum Support Office) és l’encarregada d’informar sobre el procés de reubicació, però en la seua majoria els refugiats no coneixen el programa i desconeixen quin és el camí a seguir en cas de voler acollir-se al mateix.

5.-El programa de reubicació només s’ofereix a persones de Síria, Eritrea, l’Iraq i Somàlia. Aquells procedents d’altres països, inclòs Afganistan, queden exclosos. Aquesta discriminació suposa una vulneració de l’article 3 de la Convenció de Ginebra que prohibeix expressament la discriminació per país d’origen.

6.-Les persones que no poden accedir al procés de reubicació a causa de la seua nacionalitat, tenen com a única opció sol·licitar asil a Grècia. A dia d’avui Grècia compta amb 51.601 refugiats en el seu territori, ja siga en camps o en trànsit. Grècia no pot fer front sola a aquesta realitat. A açò se suma que des de l’any 2011 s’han considerat que Grècia no compleix amb els estàndards mínims del procediment d’asil en matèria d’acolliment, tal com ha establit el Tribunal Europeu de Drets Humans.

7.-No hi ha constància que s’oferisca assistència legal a les persones, ja siga per a sol·licitar asil, per a acollir-se al programa de reubicació, per a demanar una reagrupació familiar o, més greu encara, en els processos d’expulsió. Per tant, aquestes últimes es duen a terme sense cap garantia legal per als refugiats.

8.-S’ha constatat un tractament diferenciat entre les persones que van arribar a Grècia abans del 20 de març, dia de l’entrada en vigor de l’acorde UE-Turquia. Les que van arribar amb anterioritat han sigut en la seua majoria traslladades al continent mentre les que van arribar després estan sent formalment detingudes en el centre de detenció de la illa que abans era un centre obert de registre.

Puerto-de-Pireo-en-Atenas
9.-Les persones detingudes en els centres de detenció de Lesbos han mancat d’assistència jurídica, per la qual cosa no s’ha pogut analitzar els seus casos individualment abans de procedir a una possible expulsió a Turquia si són potencials sol·licitants d’asil.

10.-La situació dels menors no acompanyats és especialment preocupant. Des de l’entrada en vigor de l’acord es creu que 170 xiquets es troben retingudes en el centre de Moria i es desconeix quin va a ser el seu futur.

11.-A Atenes, tant en el port de Pireo com en l’aeroport abandonat de Elinikó, romanen des de fa mesos milers de persones amuntegades, dormint en xicotetes casetes de campanya o mantes. En aqueixos espais actuen principalment ONG i voluntaris.

12.-Atès que la determinació de l’estatut de refugiat es basa en circumstàncies individuals, cap país d’origen hauria de qualificar-se com “segur” en termes generals. A més, la definició de Turquia com tal implicaria valorar prèviament l’aplicació del dret d’asil i el respecte dels drets humans.

Chalecos-en-Lesbos

Para mes informació consultar l’informe:http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Mision-Lesbos-marzo2016.pdf

—-

Versión en castellano:

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha publicado hoy el informe “Lesbos, ‘zona cero’ del derecho de asilo”, tras una misión de la organización a dicha isla, así como a Atenas y Turquía.

Los siguientes puntos resumen la situación de indefensión y desprotección que viven miles de personas migrantes y refugiadas, así como las vulneraciones al derecho de asilo que se están produciendo en la isla debido a la aplicación de las políticas acordadas por la Unión Europea.

1.-Ante la falta de vías legales y seguras para llegar a Europa Las personas que buscan refugio en Europa pagan a las mafias en torno a 2.000 € por el trayecto entre Ayvalik (Turquía) y la isla griega de Lesbos. Los chalecos salvavidas se consideran un ‘extra’ y por tanto tienen un precio aparte. Mientras que el ferry oficial que hace ese mismo trayecto cuesta 5€.

2.-Las llegadas al norte de la isla eran las más frecuentes ya que es el recorrido más corto, unos 9 km desde la costa turca. Para evitar los dispositivos de vigilancia de Frontex que bloquean esta ruta, actualmente la mayoría de entradas se producen por el sureste de la isla. Se trata de un recorrido de unos 21 km y por tanto mucho más peligroso.

3.-Las personas que llegan a Lesbos son recibidos por grupos de voluntarios, quienes organizan un pequeño campamento provisional, con mantas para la atención de emergencia de los recién llegados y se les ofrece un pequeño avituallamiento. Es frecuente que aparezcan cuadros de hipotermia debido a las bajas temperaturas del trayecto, ataques epilépticos, y otros cuadros clínicos.

4.-La EASO (European Asylum Support Office) es la encargada de informar sobre el proceso de reubicación, pero en su mayoría los refugiados no conocen el programa y desconocen cuál es el camino a seguir en caso de querer acogerse al mismo.

5.-El programa de reubicación sólo se ofrece a personas de Siria, Eritrea, Irak y Somalia. Aquellos procedentes de otros países, incluido Afganistán, quedan excluidos. Esta discriminación supone una vulneración del artículo 3 de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente la discriminación por país de origen.

6.-Las personas que no pueden acceder al proceso de reubicación debido a su nacionalidad, tienen como única opción solicitar asilo en Grecia. A día de hoy Grecia cuenta con 51.601 refugiados en su territorio, ya sea en campos o en tránsito. Grecia no puede hacer frente sola a esta realidad. A esto se suma que desde el año 2011 se han considerado que Grecia no cumple con los estándares mínimos del procedimiento de asilo en materia de acogida, tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

7.-No hay constancia de que se ofrezca asistencia legal a las personas, ya sea para solicitar asilo, para acogerse al programa de reubicación, para pedir una reagrupación familiar o, más grave aún, en los procesos de expulsión. Por tanto, estas últimas se llevan a cabo sin ninguna garantía legal para los refugiados.

8.-Se ha constatado un tratamiento diferenciado entre las personas que llegaron a Grecia antes del 20 de marzo, día de la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía. Las que llegaron con anterioridad han sido en su mayoría trasladadas al continente mientras las que llegaron después están siendo formalmente detenidas en el centro de detención de la isla que antes era un centro abierto de registro.

9.-Las personas detenidas en los centros de detención de Lesbos han carecido de asistencia jurídica, por lo que no se ha podido analizar sus casos individualmente antes de proceder a una posible expulsión a Turquía si son potenciales solicitantes de asilo.

10.-La situación de los menores no acompañados es especialmente preocupante. Desde la entrada en vigor del acuerdo se cree que 170 niños se encuentran retenidas en el centro de Moria y se desconoce cuál va a ser su futuro.

11.-En Atenas, tanto en el puerto de Pireo como en el aeropuerto abandonado de Elinikó, permanecen desde hace meses miles de personas hacinadas, durmiendo en pequeñas casetas de campaña o mantas. En esos espacios actúan principalmente ONG y voluntarios.

12.-Dado que la determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de origen debería calificarse como “seguro” en términos generales. Además, la definición de Turquía como tal implicaría valorar previamente la aplicación del derecho de asilo y el respeto de los derechos humanos.

Para mes información consultar el ‘informe: http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Mision-Lesbos-marzo2016.pdf

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench