MENU

Migrallengua: Programa d’Adaptació lingüística per a Persones Migrants

L’objectiu del programa és millorar la situació de els/as menors d’edat pel que fa concretament al seu procés d’adaptació a la nova realitat lingüística i a l’àmbit escolar en la societat d’acollida. Per això es pretén:

  • Afavorir la inclusió social en la societat de destí de les persones destinatàries;
  • Millorar la percepció del seu propi procés d’aprenentatge de les llengües cooficials i la seua percepció de la societat d’acolliment;
  • Atendre empàticament les dificultats personals de tipus social i psicològic que inevitablement sorgeixen en el procés d’aprendre una llengua en una situació de duel migratori;
  • Oferir majors oportunitats d’adaptació inicial al nou sistema escolar, la qual cosa redunda en una millor perspectiva de futur laboral per a les persones beneficiàries i assessorar els diferents agents implicats (famílies i centres educatius) perquè aquests puguen ajudar eficientment a els/les menors en la seua adaptació lingüística a la societat d’acollida.

Aquí podeu consultar el trípic:

Triptic Migrallengua

Finançat per: