MENU

Àrea d’Acollida

Des de CEAR oferim una acollida temporal i acompanyament inicial a persones sol·licitants de protecció internacional que manquen de recursos econòmics.

En la Delegació del País Valencià, disposa de 217 places distribuïdes en dispositius tipus piso i dispositius tipus centre. A la ciutat de València hi ha un total de 53 places d’acollida distribuïdes en 10 dispositius tipus piso. A la població de Cullera, hi ha 84 places d’acollida, de les quals 38 estan ubicades en 7 dispositius tipus pis, i 46 places es troben ubicades en el dispositiu tipus centre. I finalment, a la població de Sueca, disposem d’un centre de migracions amb una capacitat màxima de 80 persones.  

Des de CEAR-PV oferim a les persones acollides en els nostres dispositius, no sols la cobertura de les seues necessitats bàsiques, a saber l’allotjament i l’alimentació, sinó una atenció global i transversal que facilite la seua plena autonomia i inclusió en la societat d’acollida.  

  • En l’àmbit social: es realitza una atenció, seguiment i confecció d’un itinerari individualitzat que atorgue la suficient autonomia per a garantir la integració social de les persones acollides. 
  • En l’àmbit jurídic: s’ofereix un assessorament i orientació jurídica en la tramitació del corresponent expedient de sol·licitud de protecció internacional. 
  • En l’àmbit psicològic: es realitza un seguiment individualitzat del procés d’integració social; prevenció i atenció psicològica de les persones residents 
  • Formació i orientació laboral: s’ofereix orientació i assessorament formatiu i professional. A més de la derivació i impartició de cursos de formació diversos. 
  • Aprenentage de l’idioma: Amb l’organització de classes d’idioma a la que acudeixen les persones acollides, facilitem una major i millor integració de les persones acollides, en tots els àmbits (social, laboral, educatiu…) 
  • Oci i temps lliure: Amb les activitats d’oci i temps lliure, les persones acollides venen a conèixer el seu entorn més immediat, afavorint el seu empoderament i creant espais de distensió per afavorir la salut física i mental a través d’activitats lúdiques.  

A més a més, CEAR-PV compta amb un dispositiu de 55 places d’Ajuda Humanitaria a la població de Cullera. Aquest programa està destinat a l’atenció, durant un període de tres mesos, de persones arribades per costa, traslladades a territori des dels centres d’Estancia Temporal d’Immigrants (CETI) o a la seua eixida dels Centres d’internament d’estrangers (CIE).