MENU

Primer aniversari dels acords de la UE / Primer aniversario de los acuerdos de la UE

La UE solament ha complit el 7% del seu compromís amb els refugiats en un any.

  • Segons CEAR, la UE ha demostrat tindre dues velocitats “desesperadament lenta” per a acollir, “màxima rapidesa” per a impedir el pas de les persones refugiades.
  • L’organització denuncia que “una vegada més, els líders mundials han deixat de costat a les persones migrants i refugiades”.

Després de complir-se avui un any dels compromisos de reubicació i reassentament signats pels països de la Unió Europea (UE), la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha volgut denunciar que solament s’ha complit un 7% d’aquest acord.

 un_ano_compromisos_ue-22s

Fa un any, la UE es va comprometre a resituar des d’Itàlia i Grècia a 160.000 sol·licitants d’asil, així com reassentar des de països de fora de la Unió Europea a 20.000 persones refugiades, tot açò en un termini de dos anys. No obstant açò, fins avui només s’han realitzat 4.974 reubicacions i 8.268 reassentaments.

“Durant aquest any hem comprovat que els països de la UE tenen dues velocitats: són desesperadament lents a l’hora d’acollir refugiats mentre que la rapidesa i l’eficàcia la reserven per a impedir coste el que coste l’accés dels sol·licitants d’asil als seus territoris”, va denunciar Estel Galán, secretària general de l’organització.

CEAR denuncia que mentres aquests acords s’apliquen a comptagotes, les morts en el Mediterrani en l’últim any son ja més de 4.200 persones i entorn de 5 milions de persones desplaçades viuen en condicions duríssimes en països d’Orient Mitjà.

“La UE no solament mostra una passivitat flagrant al no habilitar vies segures per a alleujar el drama de les persones que fugen de la guerra i la violència, sinó que amb mesures com l’acord amb Turquia sembla centrar els seus esforços a dificultar l’arribada de refugiats als nostres països. Així solament aconsegueixen que emprenguen rutes més perilloses i hagen de pagar més diners a les màfies”, va protestar Galán.

 Sense resposta dels líders mundials

A més, CEAR va lamentar la falta de mesures concretes aprovades en la “Cumbre de las Naciones Unidas” sobre refugiats i migrants celebrades aquesta setmana a Nova York. L’organització denuncia que “una vegada més, els líders mundials han deixat de costat a les persones migrants i refugiades”.

“Les declaracions de bones intencions sense cap tipus d’acord vinculant no serveixen per a res  a les 17 persones que moren cada dia en el món tractant de millorar o posar fora de perill les seues vides”, va afirmar Galán.

Mentres, l’entitat espera que es materialitzen els compromisos avançats en el cumbre convocada per Obama en la qual alguns dels països participants han anunciat que acolliran 360.000 refugiats més durant el pròxim any.

El procés d’integració

Per la seua banda, CEAR assenyala que Espanya ha resituat a 221 persones i reassentat a 279 de les més de 17.000 a les quals es va comprometre. D’aquesta manera, Espanya se situa en el lloc 8º en la llista de països de la UE en relació a aquests processos.

reubicacion-y-reasentamiento-espana-22s

De les persones resituades a Espanya, CEAR informa que a moltes d’elles ja se’ls ha reconegut la seua condició de refugiats, i després dels sis primers mesos en dispositius d’acolliment, segueixen el procés d’integració en habitatges recolzats per les entitats especialitzades en asil.

itinerario-acogida

La directora de programes de CEAR, Mónica López, assenyala que “malgrat les dificultats per a superar les experiències traumàtiques viscudes, durant el primer període fem un esforç intens per a garantir l’aprenentatge de l’espanyol perquè puguen iniciar-se en una cerca d’ocupació activa i siguen autònoms al més prompte possible”.


La UE solo ha cumplido el 7% de su compromiso con los refugiados en un año

  • Según CEAR, la UE ha demostrado tener dos velocidades “desesperadamente lenta” para acoger, “máxima rapidez” para impedir el paso de las personas refugiadas.
  • La organización denuncia que “una vez más, los líderes mundiales han decepcionado a las personas migrantes y refugiadas”.

Tras cumplirse hoy un año de los compromisos de reubicación y reasentamiento firmados por los países de la Unión Europea (UE), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha querido denunciar que solo se ha cumplido un 7% de este acuerdo.

Hace un año, la UE se comprometió a reubicar desde Italia y Grecia a 160.000 solicitantes de asilo, así como reasentar desde países de fuera de la Unión Europea a 20.000 personas refugiadas, todo ello en un plazo de dos años. Sin embargo, hasta la fecha sólo se han realizado 4.974 reubicaciones y 8.268 reasentamientos.

“Durante este año hemos comprobado que los países de la UE tienen dos velocidades: son desesperadamente lentos a la hora de acoger refugiados mientras que la rapidez y la eficacia la reservan para impedir a toda costa el acceso de los solicitantes de asilo a sus territorios”, denunció Estrella Galán, secretaria general de la organización.

CEAR denuncia que mientras estos acuerdos se aplican a cuentagotas, las muertes en el Mediterráneo en el último año ascienden ya a más de 4.200 personas y entorno de 5 millones de personas desplazadas viven en condiciones durísimas en países de Oriente Medio.

“La UE no sólo muestra una pasividad flagrante al no habilitar vías seguras aliviar el drama de las personas que huyen de la guerra y la violencia, sino que con medidas como el acuerdo con Turquía parece centrar sus esfuerzos en dificultar la llegada de refugiados a nuestros países. Así solo consiguen que emprendan rutas más peligrosas y deban pagar más dinero a las mafias”, protestó Galán.

Sin respuesta de los líderes mundiales

Además, CEAR lamentó la falta de medidas concretas aprobadas en la pasada Cumbre sobre refugiados y migrantes celebradas esta semana en Nueva York. La organización denuncia que “una vez más, los líderes mundiales han decepcionado a las personas migrantes y refugiadas”.

“Las declaraciones de buenas intenciones sin ningún tipo de acuerdo vinculante no sirven de nada a las 17 personas que mueren cada día en el mundo tratando de mejorar o poner a salvo sus vidas”, afirmó Galán.

Mientras, la entidad espera que se materialicen los compromisos adelantados en la Cumbre convocada por Obama en la que algunos de los países participantes han anunciado que acogerán 360.000 refugiados más durante el próximo año.

El proceso de integración

Por su parte, CEAR señala que España ha reubicado a 221 personas y reasentado a 279 de las más de 17.000 a las que se comprometió. De este modo, España se sitúa en el puesto 8º en la lista de países de la UE en relación a estos procesos.

De las personas reubicadas en España, CEAR informa que a muchas de ellas ya se les ha reconocido su condición de refugiados, y tras los seis primeros meses en dispositivos de acogida, siguen el proceso de integración en viviendas apoyados por las entidades especializadas en asilo.

La directora de programas de CEAR, Mónica López, señala que “a pesar de las dificultades para superar las experiencias traumáticas vividas, durante el primer periodo hacemos un esfuerzo intenso para garantizar el aprendizaje del español para que puedan iniciarse en una búsqueda de empleo activa y sean autónomos lo antes posible”.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS