Mételos en tu Casa

Aquesta és la pregunta que CEAR llançàrem el passat 16 de novembre, Dia Internacional per a la Tolerància, als propietaris d’habitatges a causa dels obstacles insalvables que moltes vegades es troben les persones que han hagut de fugir de les seues llars per a trobar un habitatge a Espanya.

La campanya de CEAR “Mételos en tu Casa apunta que, al costat de l’encariment del preu de l’habitatge i la falta d’oferta pública que afronta el conjunt de la societat, a causa de la seua particular situació a les persones refugiades els resulta moltes vegades impossible complir els requisits a l’hora de llogar (avançaments, contractes indefinits, avals, etc.) i en ocasions a més s’enfronten als prejudicis i la discriminació per part de propietaris i immobiliàries.

Des de CEAR recorden que en arribar a Espanya, les persones refugiades viuen en centres i pisos d’acollida, però després d’un període de 6 i 9 mesos han de trobar un habitatge de forma autònoma, la qual cosa suposa un moment clau en el seu procés d’inclusió.

“Moltes vegades s’ha usat l’expressió ‘Mételos en tu Casa’ des de plantejaments xenòfobs. Amb esta mateixa frase, des de CEAR volem apel·lar a tots aquells que s’escandalitzen amb les imatges que veiem del Mediterrani però no havien pensat que el seu habitatge pot convertir-se en una nova vida per als qui han hagut d’arriscar-la en el mar, sense perdre ingressos econòmics i guanyant molt en solidaritat”, explica Estrella Galán, directora de l’entitat.

L’entitat proposa el lloguer a les persones refugiades “en les mateixes condicions que a qualsevol altra persona” i aclareixen que en el moment en què les persones refugiades cerquen un habitatge compten amb permís de treball, a més d’ajudes per al lloguer i el suport continuat d’organitzacions com CEAR, finançades pel programa d’Asil del Ministeri Treballe, Migracions i Seguretat Social.

“Vengen del país que vengen, hagen fugit d’una guerra, o per ser perseguides per la seua religió, per la seua orientació sexual, per la seua ètnia, totes les persones refugiades tenen alguna cosa en comú: el seu desig de refer les seues vides, i açò és alguna cosa que solament és possible en un habitatge digne”, va subratllar Galán.


Esta es la pregunta que CEAR lanzamos el pasado 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, a los propietarios de viviendas debido a los obstáculos insalvables que muchas veces se encuentran las personas que han tenido que huir de sus hogares para encontrar una vivienda en España.

La campaña de CEAR “Mételos en tu casa” apunta que, junto al encarecimiento del precio de la vivienda y la falta de oferta pública que afronta el conjunto de la sociedad, debido a su particular situación a las personas refugiadas les resulta muchas veces imposible cumplir los requisitos a la hora de alquilar (adelantos, contratos indefinidos, avales, etc.) y en ocasiones además se enfrentan a los prejuicios y la discriminación por parte de propietarios e inmobiliarias.

Desde CEAR recuerdan que al llegar a España, las personas refugiadas viven en centros y pisos de acogida, pero tras un periodo de 6 y 9 meses deben encontrar una vivienda de forma autónoma, lo que supone un momento clave en su proceso de inclusión.

“Muchas veces se ha usado la expresión ‘mételos en tu casa’ desde planteamientos xenófobos. Con esa misma frase, desde CEAR queremos apelar a todos aquellos que se escandalizan con las imágenes que vemos del Mediterráneo pero no habían pensado que su vivienda puede convertirse en una nueva vida para quienes han tenido que arriesgarla en el mar, sin perder ingresos económicos y ganando mucho en solidaridad”, explica Estrella Galán, directora de la entidad.

La entidad propone el alquiler a las personas refugiadas “en las mismas condiciones que a cualquier otra persona” y aclaran que en el momento en que las personas refugiadas buscan una vivienda cuentan con permiso de trabajo, además de ayudas para el alquiler y el apoyo continuado de organizaciones como CEAR, financiadas por el programa de Asilo del Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

“Vengan del país que vengan, hayan huido de una guerra, o por ser perseguidas por su religión, por su orientación sexual, por su etnia, todas las personas refugiadas tienen algo en común: su deseo de rehacer sus vidas, y eso es algo que solo es posible en una vivienda digna”, subrayó Galán.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench