Vuit evidències del fracàs del Consell Europeu al desafiament migratori

CEAR rebutja les mesures acordades  al Consell Europeu celebrada ahir, en resposta a una suposada crisi migratòria que serveix com a excusa per a “donar l’esquena a les persones que fugen dels seus països”.

Aquests són els vuit motius pels quals l’entitat rebutja les mesures acordades pels Estats europeus:

 

1. Una vegada més, la política migratòria de la UE segueix centrada en la externalització, el control i la tornada de les persones migrants i refugiades que aspiren arribar a Europa, abans que a abordar les causes i el respecte dels drets i la vida d’aquestes persones.

 

2. Els fons europeus d’asil han d’emprar-se exclusivament a garantir el dret d’obtenir refugi per als qui fugen de la guerra i de la persecució, no per a impedir que arriben a territori segur de la UE, com es planteja en les propostes del Cim d’ahir.

 

3. Els líders europeus proposen que les persones que desembarquen en territori de la UE siguen transferides a “centres controlats” on a través d’un procediment ràpid es determinarà aquelles que poden necessitar protecció internacional i els qui no seran retornades. En cas que aquesta proposta s’oriente cap al model hotspot, l’experiència de Grècia demostra el fracàs d’aquest tipus de centres que provoca greus conseqüències en la vida de les persones. A més, en cap cas s’ha de permetre la detenció en “centres controlats” a persones que no han comès cap delicte.

 

4. En 2015 les arribades per mar a la UE van superar el milió, mentre que en el que va d’any són menys de 45.000. Mentre que les sol·licituds d’asil presentades l’any passat van anar pràcticament la meitat de les formulades en 2015. En un moment en què les arribades a la UE són particularment baixes, els líders de la UE han aconseguit traslladar una sensació injustificada d’alarma per a saltar-se la llei i posar en pràctica el seu ideari.

 

5. Les mesures proposades per a allunyar als qui cerquen refugi a Europa són clares i contundents, mentre que les d’acolliment depenen de la voluntat de cada país. No obstant açò, cal dubtar de la voluntat d’uns Estats que amb prou faenes han complit amb un terç de l’acolliment obligatori a la qual es van comprometre fa més de dos anys.

 

6. Les mesures proposades no contemplen la creació de vies legals i segures, ni la necessitat d’avançar en un sistema comú d’asil centrat a garantir els drets de les persones migrants i refugiades, i basat en la solidaritat entre els estats membre.

 

7. La proposta de crear plataformes de desembarcament genera moltes inquietuds i dubtes. Si aquestes plataformes s’estableixen fora de la UE es traslladaria la responsabilitat a països on no es garanteix el respecte als Drets Humans i no es comptaria amb un marc legal que garantira el principi de no devolució a països on les seues vides poden córrer perill. En cas que s’establiren les plataformes en espais de la UE, s’aplicarien procediments accelerats per a determinar qui podrien obtenir asil, la qual cosa pot suposar un minvament de la garantia en els drets tant en la tramitació de la sol·licitud, com en l’accés a la tutela judicial efectiva.

 

8. La falta de coresponsabilitat i solidaritat entre els Estats membres ha tingut greus conseqüències. Moltes persones s’han vist atrapades en condicions de desprotecció a Grècia com a conseqüència dels acords de reubicació. A més, en els casos dels vaixells de el ‘Aquarius’ i ‘Lifeline’, hem vist com es posava en perill la vida de milers de persones a causa de l’incompliment d’alguns Estats de les seues obligacions de rescat i de l’absència de solidaritat d’altres països europeus.

 

Amb tot l’anterior, resulten sorprenents les declaracions de satisfacció del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, després del cim amb aquests resultats i que solament ofereixen major finançament als països del sud per a aplicar polítiques que segueixen traslladant la responsabilitat a aquests estats, la qual cosa ja ha demostrat el seu fracàs i posa la vida de persones migrants i refugiades en perill.

 

 


 

Ocho conclusiones que evidencian el fracaso de las respuestas del Consejo Europeo al desafío migratorio

 

CEAR rechaza las medidas acordadas en la Cumbre del Consejo Europeo celebrada ayer, en respuesta a una supuesta crisis migratoria que sirve como excusa para “dar la espalda a las personas que huyen de huyen de sus países”. Estos son los ocho motivos por los que la entidad rechaza las medidas acordadas por los Estados europeos:

 

 

1. Una vez más, la política migratoria de la UE sigue centrada en la externalización, el control y el retorno de las personas migrantes y refugiadas que aspiran llegar a Europa, antes que en abordar las causas y el respeto de los derechos y la vida de estas personas.

 

2. Los fondos europeos de asilo deben emplearse exclusivamente en garantizar el derecho de obtener refugio para quienes huyen de la guerra y de la persecución, no para impedir que lleguen a territorio seguro de la UE, como se plantea en las propuestas de la Cumbre de ayer.

 

3. Los líderes europeos proponen que las personas que desembarquen en territorio de la UE sean transferidas a “centros controlados” donde a través de un procedimiento rápido se determinará aquellas personas que pueden necesitar protección internacional y quienes no serán retornadas. En caso de que esta propuesta se oriente hacia el modelo hotspot, la experiencia de Grecia demuestra el fracaso de este modelo que provoca graves consecuencias en la vida de las personas. Además, en ningún caso se debe permitir la detención en “centros controlados” a personas que no han cometido ningún delito.

 

4. En 2015 las llegadas por mar a la UE superaron el millón, mientras que en lo que va de año son menos de 45.000. Mientras que las solicitudes de asilo presentadas el año pasado fueron prácticamente la mitad de las formuladas en 2015. En un momento en que las llegadas a la UE son particularmente bajas, los líderes de la UE han conseguido trasladar una sensación injustificada de alarma para saltarse la ley y poner en práctica su ideario.

 

5. Las medidas propuestas para alejar a quienes buscan refugio en Europa son claras y contundentes, mientras que las de acogida dependen de la voluntad de cada país. Sin embargo, cabe dudar de la voluntad de unos Estados que apenas han cumplido con un tercio de la acogida obligatoria a la que se comprometieron hace más de dos años.

 

6. Las medidas propuestas en la Cumbre no contemplan la creación de vías legales y seguras, ni la necesidad de avanzar en un sistema común de asilo centrado en garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y basado en la solidaridad entre los estados miembro.

 

7. La propuesta de crear plataformas de desembarco genera muchas inquietudes y dudas. Si estas plataformas se establecen fuera de la UE se trasladaría la responsabilidad a países donde no se garantizan el respeto a los Derechos Humanos y no se contaría con un marco legal que garantizase el principio de no devolución a países donde sus vidas pueden correr peligro. En caso de que se establecieran las plataformas en espacios de la UE, se aplicarían procedimientos acelerados para determinar quiénes podrían obtener asilo, lo que puede suponer una merma de la garantía en los derechos tanto en la tramitación de la solicitud, como en el acceso a la tutela judicial efectiva.

 

8. La falta de corresponsabilidad y solidaridad entre los Estados miembros ha tenido graves consecuencias. Muchas personas se han visto atrapadas en condiciones de desprotección en Grecia como consecuencia de los acuerdos de reubicación. Además, en los casos de los barcos del ‘Aquarius’ y ‘Lifeline’, hemos visto cómo se ponía en peligro la vida de miles de personas debido al incumplimiento de algunos Estados de sus obligaciones de rescate y de la ausencia de solidaridad de otros países europeos.

 

Con todo lo anterior, resultan sorprendentes las declaraciones de satisfacción del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la cumbre con estos resultados y que solo ofrecen mayor financiación a los países del sur para aplicar políticas que siguen trasladando la responsabilidad a los países del sur, lo cual ya ha demostrado su fracaso y pone la vida de personas migrantes y refugiadas en peligro.

 

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench