MENU

CEAR reclama al nou Govern “5 mesures urgents”// CEAR reclama al nuevo Gobierno «5 medidas urgentes».

• Segons l’entitat, el compromís del Govern amb les persones refugiades podrà mesurar-se prompte amb el compliment d’aquestes mesures realitzables en el curt termini”.
• Amb més de 3.900 morts enguany, 2016 ja és l’any en el qual més persones han perdut la vida tractant d’arribar a Europa.

Davant la formació del nou Govern, la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha reiterat les 5 principals mesures que al seu judici Espanya ha de complir amb caràcter urgent per a deixar de vulnerar els drets dels refugiats i complir amb els seus compromisos internacionals”.

infografia-5-medidas
“Es tracta de propostes concretes i que es poden realitzar a curt termini perquè Espanya lidere la recuperació del dret d’asil a Europa i que en molts casos poden suposar que les persones refugiades salven les seues vides”, va afirmar Estella Galán, secretària general de CEAR.

En relació a les polítiques europees, CEAR reclama la retirada del suport d’Espanya a l’acord entre la UE i Turquia i la suspensió immediata de la seua aplicació, així com el compliment del programa de reubicació adoptat pel Consell Europeu.

Per a evitar les morts en el Mediterrani, l’entitat proposa la activació de vies legals i segures per a les persones que cerquen refugi a través de la sol·licitud d’asil en ambaixades i consolats espanyols, l’emissió de visats humanitaris, i flexibilitzar els requisits de la reagrupació familiar. Així mateix, l’organització exigeix que Espanya complisca amb el compromisos de reasentamente i reubicació a més de 17.000 persones en dos anys.En aquest sentit, l’entitat apunta la necessitat que el nou Govern afronte l’important repte de seguir incrementant de forma sostenible les prop de 4.000 places que existeixen actualment en el sistema d’asil espanyol, una xifra molt inferior a la d’altres països europeus com les 50.000 a Suècia, 25.000 de França o 17.000 a Bèlgica

A més,CEAR exigeix que “s’eliminen els obstacles” existents a Espanya per a l’accés al dret d’asil com són les devolucions il·legals en les fronteres de Ceuta i Melilla i l’exigència de visat de trànsit aeroportuari impost en 2011 a les persones de nacionalitat siriana.

Finalment, l’entitat demana l’aprovació del Reglament que desenvolupe normativament la Llei d’Asil, pendent des de fa més de set anys.“No demanem res que no contemple la normativa estatal i internacional d’asil o els propis compromisos dels països de la UE”, va defensar Galán, per a qui “el compliment d’aquestes 5 propostes urgents servirà prompte com a mesura del compromís del nou Govern amb les persones refugiades”.

Mesures que salven vides

CEAR destaca que, com tots els països europeus, Espanya ha d’actuar per a evitar més morts en el Mediterrani, així com el respecte dels drets humans per part de les polítiques de la UE, i que aquesta complisca amb els seus compromisos d’acolliment.

“Amb més de 3.900 morts enguany, d’elles 62 enfront de les costes espanyoles, 2016 ja és l’any en el qual més persones han perdut la vida tractant d’arribar a Europa. Mentre, veiem com els països de la UE incompleixen els seus acords de mínims i els seus líders només semblen preocupats a alçar murs més alts per a dificultar l’arribada a la Fortalesa Europa”, va denunciar la portaveu de l’entitat.


CEAR reclama al nuevo Gobierno “5 medidas urgentes” para defender “los derechos y la vida” de los refugiados
  • Según la entidad, el compromiso del Gobierno con las personas refugiadas podrá medirse pronto con el cumplimiento de estas medidas realizables en el corto plazo”.
  • Con más de 3.900 muertes este año, 2016 ya es el año en el que más personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa.

Ante la formación del nuevo Gobierno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reiterado las 5 principales medidas que a su juicio debe poner en marcha España con carácter urgente para dejar de vulnerar los derechos de los refugiados y cumplir con sus compromisos internacionales”.

“Se trata de propuestas concretas y realizables a corto plazo para que España lidere la recuperación del derecho de asilo en Europa y que en muchos casos pueden suponer que las personas refugiadas salven sus vidas”, afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

En relación a las políticas europeas, CEAR reclama la retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía y la suspensión inmediata de su aplicación, así como el cumplimiento del programa de reubicación adoptado por el Consejo Europeo.

Para evitar las muertes en el Mediterráneo, la entidad propone la puesta en marcha de vías legales y seguras para las personas que buscan refugio a través de la solicitud de asilo en embajadas y consulados españoles, la emisión de visados humanitarios, y flexibilizar los requisitos de la reagrupación familiar. Asimismo, la organización exige que España cumpla con el compromiso de reasentar y reubicar a más de 17.000 personas en dos años.

En ese sentido, la entidad apunta la necesidad de que el nuevo Gobierno afronte el importante reto de seguir incrementando de forma sostenible las cerca de 4.000 plazas que existen actualmente en el sistema de asilo español, una cifra muy inferior a la de otros países europeos como las 50.000 en Suecia, 25.000 de Francia o 17.000 en Bélgica.

Además, CEAR exige que “se eliminen los obstáculos” existentes en España para el acceso al derecho de asilo como son las devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla y la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a las personas de nacionalidad siria. Por último, la entidad pide la aprobación del Reglamento que desarrolle normativamente la Ley de Asilo, pendiente desde hace más de siete años.

“No planteamos nada que no contemple la normativa estatal e internacional de asilo o los propios compromisos de los países de la UE”, defendió Galán, para quien “el cumplimiento de estas 5 propuestas urgentes servirá pronto como medida del compromiso del nuevo Gobierno con las personas refugiadas”.

Medidas que salvan vidas

CEAR destaca que, como todos los países europeos, España debe actuar para evitar más muertes en el Mediterráneo, así como para interrumpir la deriva en el respeto de los derechos humanos por parte de las políticas de la UE, y que ésta cumpla con sus compromisos de acogida.

“Con más de 3.900 muertes este año, de ellas 62 frente a las costas españolas, 2016 ya es el año en el que más personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa. Mientras, vemos cómo los países de la UE incumplen sus acuerdos de mínimos y sus líderes sólo parecen preocupados en levantar muros más altos para dificultar la llegada a la Fortaleza Europa”, denunció la portavoz de la entidad.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS