MENU

La Defensora del Poble Europeu demana a la UE que analitze l’impacte en els drets humans de l’acord amb Turquia

Davant les reclamacions interposades per la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), i altres dues organitzacions, la Defensora del Poble Europeu, Emily O’Reilly, ha destacat que la Comissió Europea no ha analitzat l’impacte en matèria de drets humans que suposa l’acord de la Unió Europea amb Turquia de març de l’any passat.

En la seua valoració, la Defensora aclareix que el caràcter “polític” de l’acord no impedeix que la Comissió Europea haja de fer una avaluació de les conseqüències de l’acord en els drets de les persones a les quals afecta. Així mateix, estableix que “no es va realitzar cap avaluació de l’impacte sobre els drets humans abans de la signatura de l’acord”, ni es poden considerar com “un substitut apropiat” sobre aquest tema els informes de situació presentats fins al moment.

“Aquesta resposta és una mostra més de fins a quin punt la UE es va oblidar dels drets de les persones refugiades en acordar l’acord amb Turquia”, va afirmar Estrella Galán, secretària general de CEAR.

Finalment, la Defensora del Poble Europeu recomana a la Comissió que incloga en els seus pròxims informes sobre l’aplicació de l’acord amb Turquia “una secció independent” centrada en els aspectes que suposen “riscos importants per al respecte dels drets humans” i que pose mesurades per a minimitzar-los.

A més de la reclamació a la Defensora del Poble, CEAR va presentar una denúncia a l’Acorde UE – Turquia el maig passat, amb el suport de 300 organitzacions i 12.000 signatures individuals, davant la Comissió Europea i el Consell d’Europa.


Ante las reclamaciones interpuestas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y otras dos organizaciones, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha destacado que la Comisión Europea no ha analizado el impacto en materia de derechos humanos que supone el acuerdo de la Unión Europea con Turquía de marzo del año pasado.

En su valoración, la Defensora aclara que el carácter “político” del acuerdo no impide que la Comisión Europea deba hacer una evaluación de las consecuencias del acuerdo en los derechos de las personas a las que afecta. Asimismo, establece que “no se realizó ninguna evaluación del impacto sobre los derechos humanos antes de la firma del acuerdo”, ni se pueden considerar como “un sustituto apropiado” sobre este tema los informes de situación presentados hasta el momento.

“Esta respuesta es una muestra más de hasta qué punto la UE se olvidó de los derechos de las personas refugiadas al poner en marcha el acuerdo con Turquía”, afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Finalmente, la Defensora del Pueblo Europeo recomienda a la Comisión que incluya en sus próximos informes sobre la aplicación del acuerdo con Turquía “una sección independiente” centrada en los aspectos que suponen “riesgos importantes para el respeto de los derechos humanos” y que ponga medidas para minimizarlos.

Además de la reclamación a la Defensora del Pueblo, CEAR presentó una denuncia al Acuerdo UE – Turquía el pasado mayo, con el apoyo de 300 organizaciones y 12.000 firmas individuales, ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench